O szkole

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

       

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

ZESPOŁU SZKÓŁ

 W BOĆKACH

 

 

 „W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek

stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby

bardziej był, a nie tylko więcej miałby, aby więc

poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej

i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla

drugich (…)”.

Jan Paweł II

(przemówienie w UNESCO 02.06.1980 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZAWIERA:

 

 1. Podstawy prawne
 2. Założenia programowe i nadrzędny cel wychowania
 3. Zadania wychowawcze szkoły
 4. Zadania wychowawcy klasy
 5. Zadania rodziców
 6. Treści wychowawcze i sposób ich realizacji
 7. Realizacja celów i zadań wychowawczych 
 8. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
 9. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym
 10. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego dla realizacji misji wychowawczej szkoły
 11. Treści wychowawcze zawarte w poszczególnych przedmiotach szkolnych
 12. Osoby i instytucje współpracujące w realizacji programu wychowawczego

ZS w Boćkach

 1. Tematyka godzin wychowawczych w klasach
 2. Istniejące tradycje i obyczaje szkolne, stałe uroczystości i święta
 3. Sytuacje zagrożenia i formy pomocy wychowawczej
 4. Zadania samorządu szkolnego
 5. Ewaluacja programu wychowawczego

 

 

 

 

 

 

 

 1. PODSTAWY PRAWNE

 

Program wychowawczy Zespołu Szkół w Bockach został opracowany na podstawie:

- Załącznika nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14 z 23 lutego 1999 r., poz. 129),

- Konstytucji RP,

- Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z póź. zm.),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r.

Nr 106, poz. 668 z póź. zm.),

− Programu polityki prorodzinnej państwa,

− Rozporządzenia MEN w sprawie ramowego statutu,

− Konwencji Prawach Dziecka,

− Europejskiej Karty Praw Człowieka,

- Statutu szkoły,

- Obserwacji, ankiet, konsultacji z rodzicami,

- Podstawy programowej oraz ścieżek edukacyjnych.

 

 

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA

 

 1. Wychowanie szkolne ma na celu wszechstronny rozwój osobowy ucznia
  w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.
 2. W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, uczeń ma zdobyć wiedzę, umiejętności, zastosować wiedzę w praktyce, wyrobić w sobie umiejętność podejmowania decyzji, zdobyć nawyk samodzielnej, systematycznej i efektywnej pracy, zdobyć nawyk troski o zdrowie, przyswoić uniwersalne zasady współżycia ludzi, wykształcić poczucie przynależności
  do społeczności lokalnej i kraju.
 3. Program Wychowawczy kładzie nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, pogłębianie świadomości ekologicznej, wychowanie estetyczne i zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu, narodów Europy i świata.
 4. Praca wychowawcza to zgodne współdziałanie uczniów, rodziców
  i nauczycieli, które prowadzi do osiągania celów wychowania zawartych
  w szkolnym programie wychowawczym.
 5. Działania wychowawcze podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez pracowników szkoły.
 6. Wychowawcy klas w szczególności organizują i koordynują działania wobec powierzonej ich opiece klasie.

 

 

 

 1. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

 1. Opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków.
 2. Ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej.
 3. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia.
 4. Skoordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

 

 

 1. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

 

 1. Zapoznaje uczniów z kodeksem praw ucznia.
 2. Prowadzi godziny do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły.
 3. Integruje klasę i dba o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy.
 4. Poznaje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje uczniów.
 5. Organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:
 • tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,
 • rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami
  i społecznością szkoły.
 1. Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami.
 2. Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków i klasową radą rodziców. Informuje ich o wynikach i problemach w zakresie wychowania i kształcenia. Włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły.
 3. Rozpoznaje sytuację wychowawczą uczniów i informuje uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.
 4. Diagnozuje sytuacje rodzinne uczniów.
 5. Udziela uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych.
 6. Współdecyduje z samorządem klasy i z rodzicami uczniów o programie
  i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.
 7. Współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 8. Prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 9. Realizuje i ewaluuje plan pracy wychowawczej.

 

 1. ZADANIA RODZICÓW

 

1.   Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki.

2.   Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami.

3.   Wychowują dziecko w duchu szacunku do rówieśników i dorosłych.

4.   Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury.

5.   Współpracują z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka.                      

6.   Systematycznie spotykają się z nauczycielami.

7.   Współorganizują imprezy klasowe i szkolne.

8.   Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów klasowych i szkolnych.

9.   Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela.

10.            Starają się, aby dziecko umiało być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

 

 

 

 1. TREŚCI WYCHOWAWCZE I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 

Treści wychowawcze zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji wg podanego niżej „klucza”:

1. Uczeń w szkole

2. Uczeń, jako mieszkaniec swojej miejscowości

3. Uczeń, jako Polak

4. Uczeń, jako Europejczyk

5. Uczeń, jako człowiek

6. Uczeń funkcjonujący we współczesności

7. Uczeń zaprzyjaźniony ze środowiskiem

1. Uczeń w szkole

 

Cel (standard)

Uczeń:

Sposób realizacji

ma poczucie jedności ze społecznością klasową i szkolną

 

 • wycieczki, biwaki, kuligi, ogniska
 • rywalizacja międzyklasowa i międzyszkolna
 • Imprezy klasowe: (Otrzęsiny klas I, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Choinka, Walentynki, Dzień Dziecka i Sportu).
 • Imprezy szkolne: Uroczysta inauguracja roku szkolnego, Otrzęsiny klas I, Dzień Edukacji Narodowej, Akcja Sprzątanie Świata, Akcja Góra Grosza, „Cecyliada”, Andrzejki, Wigilia, Zabawa choinkowa, Szkolny Dzień Życzliwości, Dzień Angielski, V Rocznica śmierci Jana Pawła II, Dzień Ziemi, Dzień Niezapominajki, Dzień Patrona, Dzień Dziecka i Sportu, dyskoteki szkolne, Pożegnanie klas III, Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 • Prace społecznie na rzecz klasy i szkoły; 
 • dyżury w klasie, praca w samorządzie klasowym, praca w samorządzie szkolnym)

pracuje społecznie na rzecz klasy i szkoły

 • dyżury w klasie
 • praca w samorządzie klasowym
 • praca w samorządzie szkolnym

dba o wspólne szkolne dobro jak o własne (potrafi zachować porządek, dbać o wyposażenie szkoły)

 • dyżury w klasie
 • przygotowywanie sprzętu na imprezy szkolne
 • przygotowywanie pomocy do zajęć lekcyjnych

zna historię szkoły i kultywuje jej tradycje

 • apele, imprezy kulturalne i sportowe związane
  z tradycjami szkoły (Dzień Dziecka i Sportu, „Cecyliada”, Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach)
 • zajęcia pozalekcyjne „Historia Małej Ojczyzny”
 • szkoła w czasach rodziców i dziadków -
 • spotkanie z pierwszą dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II.
 • szkoły w naszych miejscowościach dawniej i dziś.
 • gazetki o historii szkoły
 • ślubowanie klas I
 • eksponowanie dyplomów i pucharów zdobytych podczas zawodów sportowych

zna postać patrona, szanuje symbole szkolne

 • konkurs wiedzy o patronie
 • konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka”
 • imprezy kulturalne związane z patronem
 • rocznica śmierci Jana Pawła II, Dzień Patrona
 • tablica pamiątkowa
 • kąciki patrona w klasach

potrafi godnie reprezentować szkołę również poza jej murami

 • lekcje wychowawcze
 • udział w imprezach pozaszkolnych:
 • olimpiady
 • konkursy      
 • uczestnictwo pocztu sztandarowego

     w uroczystościach pozaszkolnych

 • wycieczki klasowe
 • zawody sportowe
 • poczet sztandarowy

 

2. Uczeń, jako mieszkaniec swojej dzielnicy i swojego miasta

 

ma poczucie wspólnoty ze środowiskiem
miejsca zamieszkania

 • lekcje historii
 • godziny wychowawcze
 • dbanie o czystość terenu szkoły i osiedla
 • wycieczki po dzielnicy i mieście

jest dumny z bycia członkiem lokalnego środowiska

 • lekcje historii
 • godziny wychowawcze
 • wycieczki tematyczne – edukacja regionalna

zna teren najbliższego środowiska jego historię, kulturę, tradycję

 • współpraca szkoły z domami kultury i ośrodkami sportu
 • godziny wychowawcze
 • wycieczki tematyczne – edukacja regionalna
 • konkurs wiedzy o patronie

potrafi być przewodnikiem po Boćkach

 • cykl lekcji poświęconych Boćkom
 • wycieczki po Boćkach
 • gazetki
 • albumy
 • konkursy

zna strukturę władz samorządowych,

potrafi znaleźć odpowiedni urząd do załatwienia określonych problemów

 • lekcje WOS
 • lekcje historii
 • lekcje języka polskiego
 • godziny wychowawcze

 

 

3. Uczeń, jako Polak

 

jest patriotą

 • lekcje historii
 • lekcje języka polskiego
 • lekcje muzyki

 

 • akademie i uroczystości szkolne (Rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja, Rocznica Zbrodni Katyńskiej)

jest dumny z tego, że jest Polakiem

 • lekcje historii
 • lekcje języka polskiego
 • lekcje muzyki, plastyki
 • lekcje WOS
 • akademie i uroczystości szkolne

dysponuje wiedzą o własnym kraju i miejscu Polski w świecie

 • lekcje historii
 • lekcje języka polskiego
 • lekcje geografii, WOS, języków obcych
 • akademie i uroczystości szkolne
 • konkursy organizowane w szkole

zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło) i szanuje je

 • lekcje historii
 • lekcje języka polskiego
 • lekcje WOS
 • godziny wychowawcze
 • udział w uroczystościach szkolnych
 • uczestnictwo pocztu sztandarowego

 w uroczystościach szklonych i pozaszkolnych

bezbłędnie i sprawnie posługuje się językiem polskim

 • zajęcia edukacyjne
 • konkursy recytatorskie i literackie
 • lekcje języka polskiego

 

4. Uczeń, jako Europejczyk

 

ma poczucie przynależności do społeczności Europy

jest Europejczykiem XXI w. – zna języki obce, interesuje się kulturą, zwyczajami i historią innych krajów, potrafi się
porozumieć z innymi (Internet)

 • godziny wychowawcze
 • lekcje języka polskiego
 • lekcje historii
 • lekcje WOS
 • lekcje języków obcych
 • imprezy szkolne (Dzień Angielski)
 • konkursy szkolne i międzyszkolne
 • okazjonalne programy artystyczne
 • okazjonalne programy artystyczne
 • zajęcia pozalekcyjne (Klub Europejczyka)
 • koło informatyczne

jest członkiem narodu głęboko osadzonego w historii Europy i tworzącego tę historię

 • zajęcia muzealne
 • wycieczki klasowe
 • uroczystości szkolne

dysponuje wiedzą o Unii Europejskiej,

widzi miejsce swojego kraju i swoje w Unii

 • lekcje historii
 • lekcje wychowawcze
 • lekcje języka angielskiego
 • lekcje geografii
 • Konkursy wiedzy o Unii Europejskej

 

 

 

 

5. Uczeń jako człowiek

 

jest uczciwy i odpowiedzialny

 • zajęcia edukacyjne
 • lekcje wychowawcze
 • sumienne wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 • praca w grupach podczas lekcji
 • prace na rzecz klasy
 • prace na rzecz szkoły
 • przygotowywanie imprez szkolnych
 • praca w samorządzie klasowym i szkolnym
 • zawody sportowe
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • -akcje charytatatywne

jest wrażliwy na los innych

 • pomoc koleżeńska
 • kwesty organizowane dla potrzebujących akcje charytatywne (Loteria Otwórz Serce, Kiermasz Wypieków Domowych, Wielkanocna Jałmużna”, Życzliwa paczka”, „Misiek dla Białorusi”, zbiórka karmy na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Hajnówce)

jest tolerancyjny

 • zajęcia edukacyjne
 • lekcje wychowawcze
 • Wigilia ekumeniczna,
 • współpraca z DPS w Nurcu
 • Współpraca z ZOL w Bacikach Średnich

rozwija w sobie umiejętności komunikowania
się i dialogu, słuchania innych i ich rozumienia

 • prace w grupach podczas lekcji
 • przygotowywanie imprez szkolnych
 • lekcje wychowawcze
 • zajęcia pozalekcyjne

bierze udział w budowaniu atmosfery życzliwości i akceptacji

 • lekcje wychowawcze
 • lekcje przedmiotowe
 • udział w imprezach szkolnych, akcjach charytatywnych
 • aktywne uczestnictwo w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego

potrafi pracować zespołowo, podejmować wspólne decyzje

 • praca w grupach podczas lekcji
 • prace na rzecz klasy
 • prace na rzecz szkoły
 • przygotowywanie imprez szkolnych
 • praca w samorządzie klasowym
 • praca w samorządzie szkolnym

potrafi uszanować zasady demokracji

 • praca w grupach podczas lekcji
 • prace na rzecz klasy
 • prace na rzecz szkoły
 • przygotowywanie imprez szkolnych
 • udział w imprezach szkolnych
 • wybór samorządu

unika konfliktów, umiejętnie rozwiązuje problemy

 • lekcje wychowawcze
 • zajęcia warsztatowe
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • rozmowy z uczniami
 • zajęcia profilaktyczne

umie mówić ,,nie”, jest asertywny

 • zajęcia warsztatowe
 • lekcje wychowawcze
 • zajęcia z pedagogiem,  psychologiem

jest koleżeński

 • lekcje wychowawcze
 • praca w grupach podczas lekcji
 • pomoc koleżeńska

zna zasady dobrego zachowania i stosuje je
na co dzień

 • lekcje wychowawcze
 • zajęcia edukacyjne
 • imprezy szkolne

 

6. Uczeń funkcjonujący we współczesności

 

zdobywa podstawowe wiadomości
i umiejętności

 • zajęcia edukacyjne
 • lekcje biblioteczne

jest ciekawy świata

 • wycieczki
 • koła przedmiotowe
 • korzystanie z księgozbioru szkolnego
 • korzystanie ze szkolnej wideoteki
 • oglądanie programów edukacyjnych w TV
 • korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych
 • korzystanie z Internetu

potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

 • korzystanie z księgozbioru szkolnego
 • korzystanie ze szkolnej wideoteki
 • oglądanie programów edukacyjnych w TV
 • korzystanie z Internetu jako źródła
 • zdobywania informacji

wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce

 • udział w konkursach szkolnych

      i pozaszkolnych

 • uczestnictwo w przygotowaniu uroczystości szkolnych
 • pomoc koleżeńska

potrafi twórczo myśleć

 • koła przedmiotowe i artystyczne
 • konkursy przedmiotowe i inne
 • współtworzenie scenariuszy imprez szkolnych

potrafi oceniać i porządkować informacje

 • lekcje przedmiotowe
 • projekty edukacyjne
 • zajęcia pozalekcyjne

rozwija swoje zainteresowania

 • interesujące formy zajęć dydaktycznych
 • projekty edukacyjne
 • korzystanie z księgozbioru szkolnego
 • oglądanie programów edukacyjnych w TV, korzystanie z Internetu
 • koła zainteresowań – zajęcia pozalekcyjne
 • klub Europejczyka
 • koło języka angielskiego
 • koło internetowe
 • koło języka niemieckiego
 • chór szkolny
 • koło plastyczne
 • SKS
 • harcerstwo
 • drużyna strażacka
 • Historia Małej Ojczyzny
 • korzystanie z księgozbioru szkolnego
 • oglądanie programów edukacyjnych w TV
 • korzystanie z Internetu

potrafi pokonać trudności związane
z uczeniem się

 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • zajęcia wyrównawcze
 • lekcje wychowawcze  poświęcone technikom efektywnego uczenia się

potrafi zachować swoją indywidualność
i wyrażać własne zdanie

 • dyskusje na lekcjach
 • praca w samorządzie klasowym
 • praca w samorządzie szkolnym

umie korzystać z życia w sposób rozsądny,
nie tylko uczy się, ale też ciekawie spędza
czas wolny (bawi się, odpoczywa)

 • prelekcje na temat zagrożeń i uzależnień
 • wycieczki
 • udział w imprezach sportowych
 • zajęcia warsztatowe
 • lekcje wychowawcze

dba o swój rozwój fizyczny oraz higienę

 • prelekcje na temat higieny
 • potrafi zdrowo się odżywiać
 • lekcje wychowania fizycznego
 • SKS
 • udział w imprezach sportowych
 • programy profilaktyczne: Trzymaj Formę, Zachowaj Trzeźwy Umysł

unika zagrożeń

 • prelekcje na temat zagrożeń i uzależnień
 • zajęcia warsztatowe
 • realizacja programu profilaktycznego

 

 

7. Uczeń zaprzyjaźniony ze środowiskiem

 

umie współżyć ze środowiskiem naturalnym

 • udział w akcji „Sprzątanie świata”
 • udział w akcji „Dzień Ziemi”
 • wycieczki krajoznawcze
 • zbiórka makulatury

zna podstawowe zasady ochrony środowiska
i stosuje się do nich

 • lekcje przyrody i biologii
 • filmy przyrodnicze
 • edukacja ekologiczna
 • wycieczki, zielone szkoły
 • quizy, konkursy

bierze aktywny udział w działaniach ekologicznych

 • udział w akcji „Sprzątanie świata”
 • udział w akcji „Dzień Ziemi”
 • dbanie o porządek wokół szkoły

jest wrażliwy na los zwierząt

 • lekcje przedmiotowe
 • lekcje przyrody i biologii
 • karmienie ptaków
 • zbiórka karmy
 • współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt „Ciapek”  w Hajnówce

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych poprzez

Unikanie zagrożeń i uzależnień

Dbałość o rozwój fizyczny oraz higienę

Poznanie zasad zdrowego stylu życia

 • Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki oraz promocja zdrowia

 

Program ten jest powiązany tematycznie ze statutem szkoły, programem profilaktycznym szkoły, szkolnym programem promocji zdrowia, zadaniami Samorządu Uczniowskiego.

 

 

VII.  REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

1.  Reguły postępowania zawarte w Statucie Szkoły, w tym w Regulaminie Szkoły służą realizacji zadań wychowawczych.

2.  Szkoła promuje, wspiera i tworzy warunki do działalności Samorządu Uczniowskiego.

3.  Szkoła buduje własne tradycje dokumentując je w kronice szkoły.

4. Poszczególne klasy tworzą własne zwyczaje, organizują imprezy wewnątrzklasowe, biorą udział i przygotowują imprezy dla całej szkoły.

5.  Patron szkoły jest przykładem do naśladowania dla każdego członka społeczności szkolnej.

6.  Wewnątrzszkolny System Oceniania jest częścią programu wychowawczego, w tym szczególnie zasady oceniania zachowania.

7.  Dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań uczniów szkoła organizuje zajęcia

pozalekcyjne.  

8.  Dla rozwijania poczucia bycia integralną częścią społeczności lokalnej szkoła organizuje na swoim terenie imprezy środowiskowe przeznaczone dla mieszkańców oraz uczniów innych szkół, bierze udział w imprezach organizowanych przez innych.

 

VIII. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI:

 

1. Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, frekwencji, problemach wychowawczych.

2. Uczestnictwo rodziców w wywiadówkach, ostatnich piątkach miesiąca, spotkaniach indywidualnych z wychowawcami.

3. Pedagogizacja rodziców na zebraniach ogólnych z Dyrekcją, wychowawcami
i pedagogiem szkolnym.

4. Konsultacje z wychowawcą i pedagogiem i psychologiem szkolnym dla uczniów i rodziców.

6. Udzielanie rodzicom porad w oparciu o obserwację i diagnozę ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych.

7. Wskazywanie instytucji wspomagających rodziców, ułatwianie zainteresowanym rodzicom kontaktów z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, GOPS-em, poradniami uzależnień itd.

8. Przeprowadzanie badań ankietowych, wywiadów z rodzicami.

9. Prowadzenie rozmów indywidualnych z poszczególnymi nauczycielami.

10. Zwiększenie częstotliwości wzajemnych kontaktów: nauczyciel-rodzic poprzez stworzenie dodatkowych dni otwartych dla rodziców (ostatni piątek) miesiąca.

12. Udział rodziców w uroczystościach szkolnych, szczególnie rodziców należących do oddziałowych rad rodziców i szkolnej Rady Rodziców.

13. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (odwiedziny w domach uczniów).

14. Wspólne dyskusje (w trudnych sytuacjach wychowawczych), w których uczestniczyć mogą: wychowawca, dyrektor, nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny oraz uczeń i jego rodzice.

 

IX . ZASADY WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM:

 

 

1. Udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje lokalne (GOK w Boćkach, Bibliotekę gminną, GKRPA w Boćkach)

2. Działanie na rzecz własnego środowiska (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata).

3. Organizowanie spotkań z rodzicami, Radą Rodziców, władzami lokalnymi.

4. Aktywny udział rodziców w przygotowywaniu uroczystości szkolnych.

5. Zapraszanie na uroczystości szkolne przedstawicieli władz lokalnych.

6.Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Nurcu i ZOL w Bacikach Średnich.

7. Współpraca z GKRPA w Boćkach.

7. Organizowanie wycieczek na terenie gminy, powiatu.

8. Osobiste przekazywanie (w różnej formie) życzeń świątecznych

i okolicznościowych przez Dyrekcję i uczniów szkoły zaprzyjaźnionym instytucjom.

9. Wolontariat młodzieży na rzecz osób potrzebujących pomocy z terenu Bociek i gminy.

 

X. ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU DLA REALIZACJI MISJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

 

1. System monitoringu wizyjnego w Zespole Szkole Szkół w Boćkach ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, zachowania zdrowia wśród uczniów.

 

2. System monitoringu wizyjnego w Zespole Szkole Szkół w Boćkach ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, a także do wykorzystania wybranych materiałów do prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów.

 

3. Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły.

 

4. W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia itp. Zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez dyrekcję szkoły, wychowawców, nauczycieli i funkcjonariuszy Policji.

 

5. Wykorzystanie materiałów monitoringu wizyjnego może nastąpić po poddaniu zabiegom technicznych tak, aby osoby w nich się pojawiające były anonimowe, zapis ten nie musi być stosowany w przypadku uzyskania zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób pojawiających się w/w materiałach.

 

 

 

 

XI. TREŚCI WYCHOWAWCZE ZAWARTE W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH SZKOLNYCH

 

 1. Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych:
 • uczyć systematyczności, dokładności i punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm, pracowitości,
 • podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania

przez nich samokrytycyzmu,

 • uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie,
 • uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 • dbać o poprawne wyrażanie się uczniów,
 • promować szkołę (konkursy, rozgrywki sportowe).
 1. Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazania:
 • wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu

człowieka,

 • przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych, wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei,
 • procesu podejmowania decyzji i ich skutków, rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów,
 • tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka,
 • wartości rodziny w życiu człowieka,
 • piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi

wpływami cywilizacji,

 • osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania,
 • znaczenia norm moralnych w życiu człowieka,
 • zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów

ich uniknięcia,

 • rzetelnego myślenia koniecznego do poszukiwania prawdy i odkrywania

dobra,

 • zalet wzrostu czytelnictwa wśród młodzieży (lekcje biblioteczne - wartościowe czasopisma, zamiłowanie do książek).

 

XII. OSOBY I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE W REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ZS W BOĆKACH

 

 • Uczniowie
 • Wychowawcy klas
 • Nauczyciele
 • Rodzice uczniów
 • Pedagog szkolny
 • Psycholog szkolny
 • Pielęgniarka środowiskowa
 • Pozostali pracownicy szkoły
 • Urząd Gminy w Boćkach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID
 • Powiatowa Komenda Policji w Bielsku Podlaskim
 • Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
 • Gminny Ośrodki Pomocy Społecznej w Boćkach
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach
 • Biblioteka Gminna
 • Parafia Rzymskokatolicka i Prawosławna w Boćkach

 

 

XIII. TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASACH

 

PROPOZYCJE GODZIN WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Klasa IV

 

Miesiąc

Blok tematów

Wrzesień

 • Organizacja zespołu klasowego. Prawa i obowiązki ucznia. Statut szkoły. WSO. Regulamin oceniania zachowania. Zasady BHP.
 • Opracowanie kontraktu klasowego. Zajęcia integracyjne
 • Sprzątanie świata ( cele, idee akcji, udział w sprzątaniu wyznaczonego terenu)
 • Wybór samorządu klasowego ( przydział obowiązków, ustalenie rocznego planu pracy).

Październik

 • Jak pokonać trudności w nauce? Techniki efektywnego uczenia się.
 • Prawa i obowiązki ucznia, procedury postepowania w sytuacjach zagrożenia. Wewnątrzszkolny quiz wiedzowy
 • Jan Paweł II nasz patron
 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Poznajemy się lepiej – Moje pasje i zainteresowania

Listopad

 • Wspominamy bliskich, którzy odeszli
 • Jak zdrowo się odżywiać, aby nie dać się jesiennemu przeziębieniu?
 • Profilaktyki – nikotyna
 • Wyjaśnienie, czym są telefony zaufania, umieszczenie numerów na gazetce klasowej.

Grudzień

 • Integracja zespołu klasowego – Mikołajki.
 • Jestem członkiem rodziny. Rola rodziców obowiązki i prawa dziecka w rodzinie
 • Święta Bożego Narodzenia w moim domu – tradycja i zwyczaje. Czy podtrzymujemy tradycje rodzinne?

Styczeń

 • Świat uczuć i emocji
 • Kultura osobista. Zasady dobrego wychowania.
 • Samoocena. Bezpiecznie ferie.

Luty

 • Dzień Bezpiecznego Internetu. Kampania Stop cyberprzemocy.
 • Złość, agresja, przemoc.
 • Szkolny Dzień Życzliwości - empatia

Marzec

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych- komunikowania
  się i dialogu, słuchania innych i ich rozumienia
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, – „aby być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”- sztuka rozwiązywania konfliktów
 • Europejski Dzień Języków.
 • Dzień ziemi. Dbamy o środowisko.

Kwiecień

 • Zwyczaje i obrzędy Świąt Wielkiej Nocy
 • Asertywność
 • Używki-alkohol, realizacja kampanii ZTU
 • Edukacja ekologiczna. Prawa zwierząt

Maj

 • Być Polakiem, być Europejczykiem, – co to znaczy?
 • Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj Formę” i kampanii ZTU
 • Higiena ciała (brudne ręce przyczyną niebezpiecznych chorób, higiena zębów i jamy ustnej, znaczenie higieny w życiu człowieka)
 • Edukacja regionalna- wycieczka po najbliższej okolicy.

Czerwiec

 • Aktywny i bierny wypoczynek (formy spędzania wolnego czasu, organizacja wolnego czasu, wpływ wypoczynku na nasze zdrowie i samopoczucie)
 • Samoocena
 • Bezpieczne wakacje

 

 

Klasa V

 

Miesiąc

Blok tematów

Wrzesień

 • Organizacja zespołu klasowego. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia, statutu szkoły, WSO, procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 • Renegocjacja kontraktu klasowego. Wybór samorządu klasowego.
 • Sprzątanie świata
 • Poznanie struktury socjometrycznej zespołu klasowego. Czy tworzymy zgrany zespół? Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.

Październik

 • Poznajmy siebie-cechy warunkujące dobry kontakt z innymi
 • Prawa i obowiązki ucznia, procedury postepowania w sytuacjach zagrożenia. Wewnątrzszkolny quiz wiedzowy
 • Jan Paweł II – nasz patron.
 • Dzień KEN
 • Mój plan dnia, czy jest w nim miejsce na odpoczynek i pracę?

Listopad

 • Wspominamy bliskich, którzy odeszli
 • Jak zdrowo się odżywiać, aby nie dać się jesiennemu przeziębieniu?
 • Profilaktyka – nikotyna
 • Umiejętność tworzenia sojuszy, (do kogo zwrócić się o pomoc?)

Grudzień

 • Integracja zespołu klasowego – Mikołajki
 • Tolerancja.
 • Święta Bożego Narodzenia w moim domu – tradycja i zwyczaje.

Styczeń

 • Świat uczuć i emocji
 • Rozwiązywanie konfliktów. Zasady dobrej komunikacji.
 • Samoocena. Bezpiecznie ferie.

Luty

 • Dzień Bezpiecznego Internetu. Kampania Stop cyberprzemocy.
 • Złość, agresja, przemoc. Pomoc ofierze agresji i przemocy szkolnej.
 • Szkolny Dzień Życzliwości-rozwój zdolności empatycznych

Marzec

 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, – „aby być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych- komunikowania się i dialogu, słuchania innych i ich rozumienia
 • Europejski Dzień Języków.
 • Dzień ziemi. Ekologia w naszym domu.

Kwiecień

 • Co to znaczy być uczciwym i odpowiedzialnym?
 • Sport to zdrowie-znaczenie sportu dla zdrowia i kondycji człowieka
 • Asertywność
 • Używki-alkohol, realizacja kampanii ZTU

Maj

 • Być Polakiem, być Europejczykiem, – co to znaczy?
 • Profilaktyka prozdrowotna klasa IV
 • Historia mojej miejscowości
 • Edukacja regionalna- wycieczka po najbliższej okolicy.

Czerwiec

 • Czas wolny, pasje, zainteresowania.
 • Samoocena
 • Bezpieczne wakacje

 

 

 

Klasa VI

 

Miesiąc

Blok tematów

Wrzesień

 • Organizacja zespołu klasowego. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia, statutu szkoły, WSO, procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 • Renegocjacja kontraktu klasowego. Wybór samorządu klasowego.
 • Sprzątanie świata
 • Poznanie struktury socjometrycznej zespołu klasowego. Czy tworzymy zgrany zespół? Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.

Październik

 • Jak pokonać trudności w nauce szkolnej? Jak radzić sobie ze stresem?
 • Prawa i obowiązki ucznia, procedury postepowania w sytuacjach zagrożenia. Wewnątrzszkolny quiz wiedzowy
 • Jan Paweł II – nasz patron.
 • Za co cenimy naszych nauczycieli?
 • Dni zwierząt – zajęcia poświęcone prawom zwierząt i sposobom przeciwdziałania wymieraniu niektórych gatunków. Edukacja ekologiczna

Listopad

 • W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?
 • Święto Niepodległości
 • Profilaktyki – nikotyna
 • Jak pomóc w niebezpieczeństwie? (co to jest niebezpieczeństwo, niebezpieczna sytuacja, niebezpieczne sytuacje w życiu uczniów, decyzje i skutki)

Grudzień

 • Integracja zespołu klasowego – Mikołajki
 • Tolerancja.
 • Święta Bożego Narodzenia w moim domu – tradycja i zwyczaje.

Styczeń

 • Świat uczuć i emocji
 • Rozwiązywanie konfliktów. Zasady dobrej komunikacji.
 • Samoocena. Bezpiecznie ferie.

Luty

 • Dzień Bezpiecznego Internetu. Kampania Stop cyberprzemocy.
 • Złość, agresja, przemoc.
 • Szkolny Dzień Życzliwości-rozwój zdolności empatycznych

Marzec

 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, – „aby być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” - Rozwój umiejętności interpersonalnych- komunikowania się i dialogu, słuchania innych i ich rozumienia
 • Muszę czy chcę się uczyć i dlaczego?
 • Europejski Dzień Języków.
 • Dzień ziemi. Ekologia w naszym domu.

Kwiecień

 • Czy znam swoje wady i zalety?
 • Święta Wielkiej Nocy
 • Asertywność
 • Używki-alkohol, realizacja kampanii ZTU

Maj

 • Być Polakiem, być Europejczykiem – co to znaczy?
 • Profilaktyka prozdrowotna
 • Sport to zdrowie-znaczenie sportu dla zdrowia i kondycji człowieka
 • Ten zawód mnie interesuje – wycieczka do wybranego zakładu pracy.

Czerwiec

 • Jak miło i ciekawie spędzać wolny czas – giełda pomysłów?
 • Samoocena. Bezpieczne wakacje
 • Pożegnania nadszedł czas…

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje tematów lekcji wychowawczych

w klasach I-III gimnazjum

 

Klasy I

 

Miesiąc

Blok tematów

Wrzesień

 • Organizacja zespołu klasowego. Prawa i obowiązki ucznia. Statut szkoły. WSO. Regulamin oceniania zachowania. Zasady BHP.
 • Opracowanie kontraktu klasowego. Zajęcia integracyjne
 • Sprzątanie świata (cele, idee akcji, udział w sprzątaniu wyznaczonego terenu)
 • Wybór samorządu klasowego ( przydział obowiązków, ustalenie rocznego planu pracy).

Październik

 • Jak uczyć się szybko, dobrze i efektywnie (ustalanie przyczyn niepowodzeń, omówienie technik uczenia się, ćwiczenia w koncentracji uwagi oraz robienia notatek, pomoc koleżeńska?.
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Jan Paweł II – nasz patron.
 • Prawa i obowiązki ucznia, procedury postepowania w sytuacjach zagrożenia. Wewnątrzszkolny quiz wiedzowy

Listopad

 • Wspominamy bliskich, którzy odeszli
 • Co to jest stres i jak go unikać?
 • Profilaktyka – wyjazd do Mortir „ETAP” w Białymstoku
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich
 • Umiejętność tworzenia sojuszy (poszukiwania i udzielania wsparcia i pomocy, idea telefonu zaufania).

Grudzień

 • Integracja zespołu klasowego – Mikołajki
 • Rodzina. Jak rozwiązywać konflikty i nieporozumienia rodzinne? Próbujemy dogadać się z rodzicami?( Na czym polega wychowanie?, Jakie powinny być relacje między rodzicem a dzieckiem?, Jak rozmawiać z rodzicami? Kiedy z nimi dyskutować i w jaki sposób?, Typowe konflikty).
 • Święta Bożego Narodzenia w moim domu – tradycja i zwyczaje.

Styczeń

 • Uczymy się rozpoznawać i nazywać emocje.
 • Komunikacja miedzy ludźmi.
 • Ocenianie swego i innych zachowania. Bezpiecznie ferie.

Luty

 • Dzień Bezpiecznego Internetu. Kampania Stop cyberprzemocy.
 • Złość, agresja, przemoc.
 • Szkolny Dzień Życzliwości – rozwój zdolności empatycznych

Marzec

 • Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych.
 • Kultura osobista. Zasady dobrego wychowania
 • Europejski Dzień Języków.
 • Dzień Ziemi. Dbamy o środowisko.

Kwiecień

 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, – „aby być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”
 • Asertywność
 • Każdy jest niepowtarzalny. Uczę się akceptować siebie.
 • Używki-alkohol, realizacja kampanii ZTU

Maj

 • Być Polakiem, być Europejczykiem, – co to znaczy?
 • Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj Formę”
 • Dzień Patrona
 • Edukacja regionalna- wycieczka po najbliższej okolicy.

Czerwiec

 • Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? – umiejętność współpracy w grupie.
 • Samoocena
 • Bezpieczne wakacje

 

 

Klasy II

 

Miesiąc

Blok tematów

Wrzesień

 • Organizacja zespołu klasowego. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia, statutu szkoły, WSO, procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 • Renegocjacja kontraktu klasowego. Wybór samorządu klasowego.
 • Sprzątanie świata
 • Poznanie struktury socjometrycznej zespołu klasowego. Czy tworzymy zgrany zespół? Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.

Październik

 • Nauka, umiejętności, praca = sukces
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Jan Paweł II – nasz patron.
 • Prawa i obowiązki ucznia, procedury postepowania w sytuacjach zagrożenia. Wewnątrzszkolny quiz wiedzowy

Listopad

 • Być bliżej siebie – „Śpieszmy się kochać ludzi…”
 • Co nas gryzie, co nas boli? Rozmawiamy o problemach i jak sobie z nimi radzić? Stres – jak sobie z nim radzić?
 • Profilaktyka - uzależnienia
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich.
 • Sport to zdrowie. Jak wzmacniać i hartować organizm?

Grudzień

 • Integracja zespołu klasowego – Mikołajki
 • Tolerancja. Osoby niepełnosprawne są wśród nas.
 • „Kręgi bliskości i oddalenia” – w klimacie Świąt Bożego Narodzenia

Styczeń

 • Świat uczuć i emocji.
 • Jaka(i) jestem, jaka(i) chciał(a)bym być?, na czym najbardziej mi zależy.
 • Samoocena. Bezpiecznie ferie.

Luty

 • Dzień Bezpiecznego Internetu. Kampania Stop cyberprzemocy.
 • Czy można pokonać agresję? Jak panować nad sobą?
 • Szkolny Dzień Życzliwości

Marzec

 • Próbujemy się dogadać z ludźmi – dobra i zła komunikacja
 • Rozwiązywanie konfliktów – zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
 • Europejski Dzień Języków.
 • Dzień ziemi. Dbamy o środowisko.

Kwiecień

 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, – „aby być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”. Prawa i obowiązki przyjaciół.
 • Wiara w siebie. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Asertywność
 • Używki-alkohol, realizacja kampanii ZTU

Maj

 • Być Polakiem, być Europejczykiem, – co to znaczy?
 • Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj Formę”
 • Dzień Patrona
 • Edukacja regionalna-wycieczka szkolna..

Czerwiec

 • Czas wolny, pasje, zainteresowania.
 • Samoocena
 • Bezpieczne wakacje

 

 

Klasy III

 

 

Miesiąc

Blok tematów

Wrzesień

 • Organizacja zespołu klasowego. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia, statutu szkoły, WSO, procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 • Renegocjacja kontraktu klasowego. Wybór samorządu klasowego
 • Sprzątanie świata.
 • Struktura socjometryczna klasy. Czy tworzymy zgrany zespół? Czy dobrze się znamy? Test niedokończonych zdań

Październik

 • Techniki efektywnego uczenia się. Jak efektywnie się uczyć?-  zajęcia psychologiem z PP- P w Bielsku Podlaskim
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Jan Paweł II – nasz patron.
 • Prawa i obowiązki ucznia, procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia. Wewnątrzszkolny quiz wiedzowy

Listopad

 • Ważna rocznica państwowa "Święto Niepodległości"
 • Do jakiej szkoły po gimnazjum? Zajęcia z doradcą zawodowym.
 • Profilaktyka – uzależnienia
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich
 • Poznajemy zasady wolontariatu.

Grudzień

 • Integracja zespołu klasowego – Mikołajki
 • Empatia. Osoby potrzebujące naszego wsparcia są wśród nas.
 • Święta Bożego Narodzenia – tradycja i zwyczaje. Czy jesteśmy tolerancyjni?

Styczeń

 • Wartości i czyny.
 • Konflikty czy negocjacje - sztuka porozumiewania się miedzy ludźmi
 • Samoocena. Bezpiecznie ferie.

Luty

 • Dzień Bezpiecznego Internetu. Kampania Stop cyberprzemocy.
 • Przemoc rówieśnicza.
 • Szkolny Dzień Życzliwości

Marzec

 • Jak mądrze podejmować decyzje -Wybieramy przyszłą szkołę?
 • Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
 • Europejski Dzień Języków.
 • Dzień ziemi. Dbamy o środowisko.

Kwiecień

 • Jak sobie radzić ze stresem?
 • Co dalej gimnazjalisto? Autoprezentacja. Kreowanie własnego wizerunku.
 • Asertywność
 • Używki-alkohol, realizacja kampanii ZTU

Maj

 • Być Polakiem, być Europejczykiem, – co to znaczy?
 • Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj Formę”
 • Dzień Patrona
 • Wycieczka, biwak, ognisko – nadchodzi czas rozstania.

Czerwiec

 • Czas wolny, pasje, zainteresowania.
 • Samoocena.
 • Bezpieczne wakacje

 

 

 

 

XIV. ISTNIEJĄCE TRADYCJE I OBYCZAJE SZKOLNE, STAŁE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego - przywitanie klas I.
 2. Uczestnictwo w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
 3. Wyjazd na Diecezjalne Spotkanie Młodych do Serpelic
 4. Rocznica napaści Rosji sowieckiej na Polskę
 5. Sprzątanie świata
 6. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 7. Dzień Edukacji Narodowej.
 8. Rocznica powołania Patrona Gimnazjum
 9. Ślubowanie kl.I Gimnazjum
 10. Ślubowanie kl. I Szkoły Podstawowej
 11. Narodowe Święto Niepodległości- 11 Listopada
 12. Przegląd chórów „Cecyliada”
 13. Andrzejkowy wieczór wróżb
 14. Spotkanie opłatkowe. Wigilie klasowe
 15. Choinka szkolna
 16. Szkolne Dni Życzliwości
 17. Rocznica śmierci Jana Pawła II
 18. Europejski  Dzień  Języków
 19. Międzynarodowy Dzień Ziemi
 20. Święto Konstytucji 3-go Maja
 21. Dzień Patrona
 22. Dzień Otwarty Szkoły
 23. Międzynarodowy Dzień Dziecka i Sportu
 24. Dyskoteki
 25. Udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
 26. Realizacja programu profilaktycznego Trzymaj Formę
 27. Wyjazdy do kina i teatru
 28. Wycieczki, rajdy, biwaki
 29. Prowadzenie kroniki i strony internetowej szkoły
 30. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie absolwentów

 

XV. SYTUACJE ZAGROŻENIA I FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ

 

 1. Niedostatek ekonomiczny
 • Współpraca z GOPSEM oraz GKRPA
 • Zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych
 • Wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej
 • Pozyskiwanie sponsorów dla zakupu podręczników lub dofinansowanie wycieczek klasowych dla ucznia

 

 1. Patologia rodziny i uzależnienia
 • Realizacja szkolnego programu profilaktyki
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Współpraca z policją, kuratorem i sądem
 • Każdorazowa pomoc ze strony n-la lub pedagoga i psychologa

 

 1. Problemy w nauce
 • Pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu
 • Pomoc koleżeńska
 • Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
 • Zajęcia wyrównawcze

 

XVI. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Program wychowawczy będzie podlegał ewaluacji po roku realizacji.
Ewaluacji dokonują wszyscy nauczyciele. Wnioski przekazywane są  do Zespołu Wychowawczego, który po konsultacji z dyrektorem szkoły dokona  ewentualnych zmian  w programie, z którymi zapozna  Radę Pedagogiczną, rodziców i uczniów.


Na każdym etapie realizacji programu wychowawczego należy szukać odpowiedzi na pytanie czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy. Czy osiągamy założone cele programu. Przynajmniej częściowej odpowiedzi na te pytania dostarczyć może:

 • analiza  wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców
  i nauczycieli dotyczących różnych zagadnień wychowawczych, poglądów uczniów,
 • udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły i poza nią,
 • własna inicjatywa uczniów i podejmowanie działań,
 • analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i postępów w tym zakresie,
 • analiza wytworów pracy,
 • działalność samorządowa na terenie klasy, szkoły i poza nią,
 • rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • analiza kwestionariuszy do samooceny uczniów,
 • podsumowania udziału uczniów w konkursach, turniejach itp.,
 • obserwacja zachowań w różnych sytuacjach typowych i nowych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt


 • Zespół Szkół w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć