O szkole

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W BOĆKACH

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

W

ZESPOLE SZKÓŁ

W BOĆKACH

 

 

 

 

 

 

 

BOĆKI 2012

 

Program profilaktyki szkolnej zawiera:

 

Uwagi wstępne

 1. Program profilaktyki szkolnej w świetle przepisów
 2. Struktura oddziaływań profilaktycznych
 3. Strategie oddziaływań profilaktycznych
 4. Zasady oddziaływań profilaktycznych
 5. Diagnoza środowiska
 6. Zdiagnozowane czynniki ryzyka (przyczyny)
 7. Czynniki chroniące
 8. Cele profilaktyki szkolnej
 9. Harmonogram oddziaływań profilaktycznych
 10. Spodziewane efekty
 11. Ewaluacja programu profilaktyki
 12. Literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI WSTĘPNE

 

 

            Profilaktyka to przeciwdziałanie zagrożeniom. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania (10-18 lat). Jest to faza rozwoju stanowiąca pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te, prowokowane intensywnym rozwojem biologicznym, mają swój wyraz
w emocjonalności i duchowości, od dążenia do większej samodzielności, aż po określenie własnej tożsamości. Jest to czas w rozwoju młodego człowieka podatny na zakłócenia
i podejmowanie ryzykownych zachowań. Profilaktyka podejmowana przez szkołę ma za zadanie ochronę młodzieży przed tymi zachowaniami.

 

 • Szkoła jest miejscem realizacji głównie profilaktyki uniwersalnej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka.
 • Profilaktyka uniwersalna polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie
  z wymogami życia. Jej celem jest opóźnianie inicjacji lub zachęcanie do abstynencji.
 • Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.
 • Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programu wychowawczego szkoły, gdy realizowane są ogólne zadania wychowawcze, a także działania specyficzne dla profilaktyki.
 • Gotowy program profilaktyki będzie mniej skuteczny bez usytuowania go wśród uzupełniających go działań, tj. norm szkolnych, regulaminów czy zwyczajów.
 • Adresatami Programu profilaktyki szkolnej są uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.

 

 

 

 

I. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW

 

Ustawy i rozporządzenia dające podstawę prawną dla działań profilaktycznych:

 • Ustawa o systemie oświaty (zapis postulujący wprowadzanie programów profilaktycznych),
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24. 04. 1997r.,
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002r. dot. Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994r.,
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dnia 09.11.1995r.,
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.,
 • Rozporządzenie MENiS z 2002r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

 

 

II. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

 

RADA PEDAGOGICZNA:

 • Określa zadania w zakresie profilaktyki.
 • Zatwierdza Szkolny Program Profilaktyki.
 • Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych.
 • Dokonuje analizy działalności profilaktycznej.

 

NAUCZYCIELE:

 • Realizują zadania SPP w zakresie swojego przedmiotu oraz współpracują

z wychowawcami klas w realizacji tych zadań.

 • Wykonują zalecenia zawarte w opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i inne placówki specjalistyczne.
 • Współpracują z instytucjami wspierającymi wychowanie i profilaktykę z pedagogiem

i psychologiem szkolnym i dyrekcją szkoły.

 • Wspierają wychowawców w ich działaniach wychowawczych oraz przekazują informacje o ewentualnych sytuacjach problemowych.
 • Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych

 

WYCHOWAWCY KLAS:

 • Integrują zespół klasowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów klas pierwszych.
 • Realizują programy profilaktyczne bądź elementy tych programów zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
 • Biorą udział w szkoleniach na temat profilaktyki; mają możliwość samodzielnego

opracowywania programów profilaktycznych.

 • Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie.
 • Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Realizują zadania zawarte w SPP we współpracy z rodzicami uczniów.
 • Prowadzą „Wywiadówki Profilaktyczne” w ramach pedagogizacji rodziców.
 • Współpracują z pedagogiem szkolnym w celu pomocy uczniom w pokonywaniu trudności.
 • Współpracują z rodzicami uczniów w celu wczesnego wykrywania ewentualnych zagrożeń i problemów.

 

PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY:

 • Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń

szkolnych.

 • Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktycznego i Wychowawczego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze, wynikające ze Szkolnego Programu

Profilaktycznego.

 • Prowadzi współpracę z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych.
 • Monitoruje wdrażanie Programu Profilaktyki w życie szkoły.
 • Kieruje uczniów z poważniejszymi problemami do specjalistycznych placówek,
  z którymi współpracuje.
 • Prowadzi punkt konsultacyjny dla wszystkich podmiotów realizujących Szkolny Program Profilaktyczny.             

 

 

RODZICE:

 • Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga, psychologa, wychowawców, nauczycieli, dyrekcji szkoły i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki.
 • Uczestniczą w diagnozie potrzeb w zakresie profilaktyki.
 • Opiniują programy działań profilaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie.
 • Uczestniczą w realizacji zadań profilaktyki szkolnej.
 • Wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno – wyrównawczych.
 • Współpracują na bieżąco z wychowawcami klas i nauczycielami. Informują o problemach ucznia w szkole.
 • Poszerzają swoją wiedzę dotyczącą zagrożeń i ich zapobieganiu poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez szkołę oraz czytelnictwo literatury.

 

 

III. STRATEGIE ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

W działalności profilaktycznej szkoły realizujemy:

 • strategię edukacyjną;
 • strategię alternatywną;
 • strategię informacyjną połączoną z edukacją;
 • strategię interwencyjną w szczególnych indywidualnych przypadkach.

 

 

 

IV. ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

Bezpieczeństwo uczniów:

 • Respektowanie podmiotowości uczniów.
 • Poszanowanie ich godności i indywidualności.
 • Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji.
 • Uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczniów.
 • Uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczniów.
 • Niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (pseudoterapeutycznych, psychomanipulacyjnych).
 • Realizatorzy działań profilaktycznych powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Adekwatność oddziaływań:

 • Działania profilaktyczne są maksymalnie dostosowane do potrzeb oraz problemów uczniów.
 • Mają konkretnych adresatów.

Skuteczność:

 • Działania są zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą.
 • Działania wykorzystują wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii i metod działania.
 • Podejmowane działania uwzględniają wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.

Rzetelność:

 • Informacje są rzetelne i dostosowane do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów, do ich możliwości percepcyjnych.
 • Informacje przekazywane uczniom uwzględniają poziom posiadanej wiedzy. Nie wykraczają poza poziom posiadanej wiedzy, aby nie podsuwały pomysłów na niepożądane zachowania.
 • Informacje są rzeczowe, odwołujące się do emocji uczniów, tak, aby nie odrzucały zachowań obronnych i nie pobudzały ciekawości.
 • Informacje dotyczące zagrożeń nie są zbyt szczegółowe, aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań.

Głębokość i czas trwania:

 • Szkolny Program Profilaktyczny oparty jest o koncepcję czynników ryzyka

i czynników chroniących.

 • Działania profilaktyczne zintegrowane są z Programem Wychowawczym Szkoły i Klasowymi Programami Wychowawczymi.
 • Czas trwania oddziaływań i ich intensywność zależne są od zdiagnozowanych zagrożeń w naszej szkole.

 

 

V. DIAGNOZA ŚRODOWISKA

 

Opis sytuacji wychowawczej szkoły i środowiska lokalnego

    

            Nasza szkoła jest szkołą wiejską. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II tworzą Zespół Szkół w Boćkach.

                        Boćki to miejscowość położona w województwie podlaskim, jedna z gmin powiatu Bielsk Podlaski. Cała gmina liczy 5258 obywateli, same Boćki natomiast 1519 mieszkańców.

            W Zespole Szkół w Boćkach uczy się 333 uczniów. W skład rady pedagogicznej wchodzi 44 nauczycieli.

            Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 229 uczniów. Dzieci miejscowych jest 77, postali to uczniowie dojeżdżający. Gimnazjum im. Jana Pawła II liczy 129 uczniów (46 miejscowych i 83 dojeżdżających). Uczniowie dojeżdżający oczekują na odwóz
w świetlicy szkolnej, czynnej do godz.15.20.

 

 

Diagnoza dotyczy wstępnego rozpoznania problemów:

 • Szkoły.
 • Uczniów.
 • Rodziców.
 • Środowiska lokalnego.

Narzędziami diagnozy w szkole były:

 • Obserwacja
 • Ankiety
 • Wywiad z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami
 • Analiza dokumentów

 

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że problemami wychowawczymi w szkole, które zaliczamy do CZYNNIKÓW RYZYKA, są:

 • aroganckie zachowanie uczniów w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły
 • brak zainteresowania nauką
 • wulgaryzmy, brak kultury osobistej
 • agresja w stosunku do rówieśników
 • uzależnienie od środków odurzających i komputera,
 • patogenne środowisko rodzinne.

 

 

 

VI. ZDIAGNOZOWANE CZYNNIKI RYZYKA (przyczyny)

 

Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań problemowych i związanych z nimi szkód. Są one zróżnicowane w zależności od rodzaju problemu objętego profilaktyką.

 

Do zbadanych czynników ryzyka należą:

 • środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, propagujące dane wzorce zachowań oraz modelowanie takich zachowań w domu i w szkole,
 • grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne,
 • słabe wyniki w nauce,
 • agresja, przemoc, cyberprzemoc,
 • brak celów życiowych,
 • dostęp do środków i substancji psychoaktywnych,
 • wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych.

 

Zachowania ryzykowne to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych.

 

 • Agresja (przyczyny):

 

 • odpowiedź na prowokację,
 • wpływ środków masowego przekazu,
 • bezkarność,
 • negatywne wzorce,
 • chęć zaistnienia w grupie,
 • chęć dominowania,
 • odreagowanie stresu,
 • sposób na załatwianie spraw,
 • prowokująca postawa dorosłych,
 • nieumiejętność radzenia sobie z życiem,
 • moda na agresję – brak kontaktu z rodzicami,
 • zły przykład dorosłych,
 • deprywacja potrzeb,
 • strach przed atakiem.

 

 • Uzależnienia (przyczyny)
  • ciekawość,
  • chęć odnalezienia się w grupie,
  • reklama,
  • pozowanie na „macho”, negatywny wpływ wzorów zachowań pojawiających się w filmach,
  • wzór w dorosłych,
  • sposób odreagowania stresu,
  • moda, “szpan”,
  • podkreślanie swojej dorosłości,
  • uległość wobec presji grupy,
  • przekora, bunt,
  • nuda,
  • nieumiejętność radzenia sobie z życiem,
  • ucieczka od problemów, problemów, którymi nie potrafią sobie poradzić.

 

 • Wulgaryzmy, brak kultury osobistej (przyczyny):

 

 • obyczaj środowiskowy,
 • wzorce wyniesione z domu,
 • upust emocji,
 • chęć zwrócenia na siebie uwagi, zaimponowanie,
 • wyraz buntu, zamanifestowanie dorosłości,
 • wzorce w mediach,
 • zaburzone relacje osobowe nauczyciel – uczeń,
 • brak reakcji nauczycieli i innych dorosłych,
 • solidaryzowanie się z grupą o takich zachowaniach,
 • ubóstwo języka.

 

 • Brak zainteresowania nauką (przyczyny):

 

 • niedostosowanie wymagań do poziomu,
 • niejasne kryteria oceniania,
 • faworyzowanie niektórych uczniów,
 • mało przydatne życiowo informacje w programach szkolnych,
 • lenistwo,
 • osoba nauczyciela,
 • brak systematyczności,
 • jednorodny, nudny przekaz na lekcjach,
 • wpływ rówieśników w klasie,
 • brak zainteresowania ze strony rodziców,
 • ucieczka w ciekawsze pomysły,
 • nauka dla oceny.

 

 

 

 

 

VII. CZYNNIKI CHRONIĄCE

 

 

Czynniki chroniące to wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka. Należą do nich:

 

 • Silna więź emocjonalna ucznia z rodziną.
 • Zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, budzenie ciekawości poznawczej.
 • Regularne praktyki religijne – odwoływanie się do sfery duchowej uczniów , do

rozwoju moralnego, wartościowania myśli i zachowań.

 • Respektowanie norm i wartości społecznych – ukazywanie młodzieży jasnych zasad zachowania i konsekwentnego wychowania.
 • Konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety.
 • Działalność uczniów w szkolnych kołach zainteresowań oraz w różnych

organizacjach pozaszkolnych.

 

Do czynników chroniących zalicza się także takie umiejętności życiowe jak:

 • asertywność,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • poczucie własnej wartości i sprawstwa itp.

 

 

 

VIII. CELE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

 

 

 • eliminowanie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących,
 • ochrona uczniów przed zagrożeniami rozwoju,
 • reagowanie na pojawiające się zagrożenia,
 • budowanie pozytywnej, bezpiecznej i życzliwej atmosfery w szkole,
 • wychowanie dorosłego człowieka, znającego swoją wartość, wolnego od uzależnień, radzącego sobie ze stresem, umiejącego nawiązywać właściwe relacje interpersonalne,
 • kształtowanie prawego charakteru,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne,
 • budowanie postawy życzliwości i szacunku do ludzi,
 • uznanie i przestrzeganie norm społecznych,
 • uświadomienie celów życiowych.

 

 

CELE OGÓLNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 • Ochrona uczniów przed zagrożeniami uzależnień.
 • Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Kształtowanie ważnych psychologicznych i społecznych umiejętności.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

 • Dostarczanie uczniom i rodzicom adekwatnych informacji na temat skutków ryzykownych zachowań i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru.
 • Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych.
 • Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną.
 • Reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób zachowań ryzykownych, informowanie o tym wychowawców, rodziców, a w razie potrzeby odwoływanie się
  do specjalistycznej pomocy.
 • Ciągła praca nad zdyscyplinowaniem uczniów na lekcjach.
 • Pomoc wychowawcom, uczniom i rodzicom w organizowaniu kontaktów
  ze specjalistami.
 • Ścisła współpraca z rodzicami w celu likwidacji zachowań ryzykownych.
 • Organizowanie zajęć będących atrakcją dla uczniów, zgodnych z ich zainteresowaniami i zdolnościami.
 • Uświadamianie uczniom do czego służy komputer – zapobieganie uzależnień od komputera.

 

 

 

 

IX. HARMONOGRAM ODZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

Działania skierowane do uczniów

 

L.p

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące, strategie działania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Brak

zainteresowania

nauką

1.Aktywizowanie uczniów do nauki

przez stosowanie aktywnych metod

pracy

 

2. Organizacja zajęć

wzmacniających samoocenę

 

3.Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poszerzanie oferty kół zainteresowań

 

4.Wzbogacanie i urozmaicanie form

zajęć w świetlicy szkolnej

 

5.Indywidualizacja procesu nauczania

i oceniania w stosunku do wybranych

uczniów

 

6.Wzmacnianie motywacji w

systemie

oceniania

 

7.Wyposażenie rodziców w wiedzę

nt. przyczyn niepowodzeń

dydaktycznych oraz sposobów pracy

z uczniem w domu

 

8.Konsekwentne przestrzeganie

zaleceń PP-P

 

9.Zajęcia warsztatowe: „Techniki efektywnego uczenia się”

 

10.Organizowanie konkursów

szkolnych

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Wg potrzeb

 

 

Wg potrzeb

 

wrzesień

 

 

 

 

Cały rok

 

Październik

 

Cały rok

Nauczyciele, wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

nauczyciele

 

 

wychowawcy świetlicy

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy,

nauczyciele

Wychowawcy, pedagog

 

nauczyciele

2.

 

 

 

 

Używanie

wulgaryzmów.

Brak kultury osobistej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Opracowanie kontraktu klasowego i określenie sankcji za używanie wulgaryzmów

 

2.Zajęcia wychowawcze

integrujących zespoły klasowe

 

3. Zajęcia wychowawcze na temat zasad dobrego wychowania

 

4. Rozmowy indywidualne

 

5. Właściwa reakcja na przejawy braku kultury

 

6.Zajęcia warsztatowe

z komunikacji interpersonalnej

Wrzesień

 

 

Cały rok

 

 

Styczeń

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Styczeń

Marzec

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

3.

Uzależnienie

od środków

odurzających

 

1. Współpraca z instytucjami

wspierającymi szkołę w działaniach

profilaktycznych: policja, biblio -

teka, PP-P, Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Kurator Sądowy, PCPR w Bielsku Podlaskim, MOTiR „ETAP”, Fundacja „Dzieci Niczyje”

 

2. Badania ankietowe

 

3. Współpraca z rodzicami w celu

zapobiegania uzależnieniom

młodzieży

 

4. Uczestniczenie młodzieży w

zajęciach wychowawczych:

Klasy I:

Wyjazd do MOTiR „ETAP”- warsztaty z terapii uzależnień

Klasy II

Zajęcia warsztatowe z terapeutą z PCPR w Bielsku Podlaskim

Klasy III

Zajęcia warsztatowe z pracownikiem PP-P w Bielsku Podlaskim

Program profilaktyczny „Szkoła Dobrego Wyboru”- odpowiedzialność prawna nieletnich

 

5. Realizacja programów

profilaktycznych lub ich elementów, „Trzymaj Formę’, Kampania ZTU, edukacja prozdrowotna

6.Gazetki informacyjne, oplakatowanie szkoły

Cały rok

 

 

 

Wrzesień

Cały rok

 

 

Wrzesień-październik

 

 

 

 

listopad

 

 

listopad

 

listopad

 

 

 

 

cały rok

 

cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog szkolny

Wychowawcy, pedagog szkolny

 

Wychowawcy, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

pedagog

 

n-l informatyki,

 

wychowawcy,

pedagog, psycholog szkolny,

bibliotekarz, pedagog

4.

Uzależnienie od komputera, przemoc w sieci

1.Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu:

Zajęcia wychowawcze

wg scenariuszy zajęć dostępnych w bibliotece

i u pedagoga szkolnego

 

2.Rozmowy

Indywidualne

 

3.Pedagogizacja

rodziców na

zebraniach klasowych

 

4.Gazetki informacyjne,

 oplakatowanie szkoły

luty

 

 

 

cały rok

wg harmonogramu

 

wg potrzeb

Wychowawcy, pedagog, psycholog bibliotekarz,

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Wychowawcy

Bibliotekarz, pedagog

5.

Palenie papierosów, picie alkoholu

1.Gromadzenie materiałów,

nowoczesnych środków

dydaktycznych nt. profilaktyki

uzależnień

 

2. Prowadzenie programów

profilaktycznych lub ich elementów o tematyce

antynikotynowej i antyalkoholowej (Trzymaj Formę, Kampania ZTU)

 

3. Przeprowadzenie zajęć

warsztatowych z profilaktyki

antynikotynowej oraz zajęć z zakresu

przeciwdziałania piciu alkoholu

 

4. Edukacja prozdrowotna

 

5.Wzmocnienie kontroli w miejscach,

w których uczniowie palą papierosy

 

6.Zabezpieczać szkołę przed

wnoszeniem alkoholu na imprezy szkolne

 

7.Doskonalenie umiejętności asertywnych

 

8. Szybka interwencja, natychmiastowe powiadomienie rodziców

 

9.Pozyskanie do współpracy w walce z nałogiem rodziców, policji i innych instytucji

 

10.Obchody Światowego Dnia bez Papierosa – quiz profilaktyczny w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka

 

11. Wywiadówki profilaktyczne: „Zapobieganie nałogom wśród młodzieży”

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

cały rok

cały rok

 

 

cały rok

 

kwiecień

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

maj

 

 

 

wg. harmonogramu pedagogizacji rodziców

Wychowawcy, bibliotekarz, pedagog

 

 

Wychowawcy, pedagog, nauczyciel w-f

 

Wychowawcy, pedagog

 

Wychowawcy,

 

 

 

 n-l przyrody, biologii

Wychowawcy, nauczyciele

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny

Wychowawcy, pedagog, psycholog

 

Wychowawcy, pedagog, dyrektor szkoły

Wychowawcy, pedagog

 

 

wychowawcy

6.

Zachowania agresywne

1.Poznanie przez uczniów metod

radzenia sobie z agresją

 

2.Zajęcia warsztatowe: „Jak sobie radzić ze stresem” (kl.VI i III gimnazjum)

 

3. Kontakt n-li, wychowawców z

domem rodzinnym i policją

 

5.Praca nad szacunkiem wobec siebie i innych. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Integracja klasy

 

6. Postawa nauczyciela – szacunek

wobec ucznia; nauczyciel – wzorem

 

7.Jasne sformułowanie zasad zachowania
i współżycia społeczności uczniowskiej
i ocena ich przestrzegania

 

8.Opracowanie klasowych kontraktów

lub innych form umowy, dotyczących

eliminacji zachowań agresywnych

 

9. Zajęcia psychoedukacyjne podnoszące umiejętności społeczne: komunikacje, rozwiązywanie konfliktów, uczące rozpoznawania uczuć oraz kształcące zdolności empatyczne

 

10. Zajęcia warsztatowe; „Pomoc ofierze agresji i przemocy szkolnej”

 

11. Udział szkoły w programie społecznym „Szkoła bez przemocy”

 

 12.Obchody Szkolnych Dni Życzliwości

 

 

Luty

 

 

Kwiecień

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

wrzesień

 

 

 

 

wrzesień

 

 

marzec

 

 

 

 

 

luty

 

cały rok

 

luty

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy, psycholog

 

Wychowawcy, pedagog szkolny

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog szkolny

 

Wychowawcy, pedagog szkolny

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny

7.

Niewydolność wychowawcza rodziny

1.Wywiady środowiskowe w rodzinach zagrożonych patologią

2.Pedagogizaja rodziców, odpowiedzialność prawna nieletnich. Procedura „Niebieskiej Karty”

4. Rozmowy indywidualne

5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych

Wg potrzeb

 

 

Listopad

 

 

Luty

 

Wg potrzeb

Cały rok

Wychowawcy, pedagog

 

Wychowawcy, pedagog przy współpracy z KPP w Bielsku Podlaskim

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Wychowawcy, nauczyciele Zespołu Szkół w Boćkach

Działania skierowane do rodziców

 

L.P

Działanie

termin

Rodzice uczniów z klas:

odpowiedzialni

1.

Motywowanie dzieci do nauki – główne zasady

wrzesień

I, IV SP, I gimnazjum

Wychowawcy, pedagog

2.

Nałogi, odpowiedzialność prawna nieletnich

listopad

I gimnazjum

Wychowawcy, pedagog

3.

Agresja, przemoc

luty

III, VI, III gimn

Wychowawcy, pedagog

4.

Nałogi - komputer

kwiecień

I, IV SP, I gimnazjum

Wychowawcy, pedagog

5.

Uczestnictwo Gminy Boćki w Kampanii ZTU

maj

Wszystkie klasy

Wychowawcy, pedagog

 

Działania skierowane do nauczycieli:

 

 • Szkolenie dla młodych wychowawców z zakresu umiejętności wychowawczych.
 • Rady pedagogiczne szkoleniowe organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inne ośrodki szkoleniowe.
 • Szkolenia na tematy zgłoszone przez nauczycieli.
 • Informowanie o szkoleniach, rozdawanie ulotek na tematy związane

z profilaktyką.

 

 

X.SPODZIEWANE EFEKTY

 

 

W wyniku zastosowania Szkolnego Programu Profilaktyki

Uczniowie:

 • posiądą wiedzę na temat profilaktyki uzależnień;
 • zdobędą istotne umiejętności psychologiczne i społeczne, jak: skuteczne odmawianie, asertywność, umiejętności komunikacyjne, empatia:
 • uporządkują własny świat wartości:
 • utrwalą postawę odrzucającą nałogi, przemoc i agresję.

Rodzice:

 • usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień i ich skutków, mechanizmów agresji i przemocy;
 • podwyższą swoje kompetencje wychowawcze oraz profilaktyczne;
 • zacieśni się współpraca nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego we wspólnych działaniach profilaktycznych.

Nauczyciele:

 • będą doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu pracy profilaktycznej.

 

 

 

XI. EWALUACJA PROGRAMU

 

 

      Oceny efektów realizacji Programu profilaktyki szkolnej, obok bieżącego monitorowania dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej – podsumowujących pracę
w pierwszym i drugim okresie roku szkolnego. Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Ocenie poddawane są następuj
ące elementy:

 

 • Funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,
 • Tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,
 • Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych,
 • Realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas,
 • Udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki,
 • Problematyka profilaktyki w ramach WDN-u,
 • Innowacje i projekty wychowawcze w zakresie profilaktyki,
 • Realizacja programów profilaktycznych,
 • Występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych,
 • Występowanie czynników chroniących;

 

Podstawę do formułowania ocen realizacji Programu profilaktyki szkolnej stanowią: sprawozdania z realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone innowacje
i projekty działań, programy, scenariusze, wykazy itp.

 

 

 

 

Ewaluacja winna obejmować 3 sfery:

 

 1. ewaluacja procesu: jak realizowano program, czy udało się go zrealizować, kto brał w nim udział, ilu było uczestników, które elementy były dobrze przyjęte, a które nie
  i dlaczego?

 

 1. ewaluacja wyniku: czy zrealizowano cele zakładane w programie, krótko-
  i długoterminowe?

 

 1. ewaluacja wpływu: czy program przyniósł efekty ogólniejsze, dotyczące nie tylko uczestników, np. zmianę zachowań rodziców, zmiany w społeczności lokalnej?

 

 

 

XII. LITERATURA

 

 1. E. Kosińska i B. Zachara „Profilaktyka pierwszorzędowa”.
 2. R. Knez i W. Słonina „Poznaję – wybieram”.
 3. M. Grodowska i M. Kowalska „ Wychowawczy program profilaktyczny”.
 4. K. Wojcieszek „Wygrać życie”.
 5. A. P. Goldstein, K. W. Reagles i L. L. Amann „Umiejętnośco chroniące – zapobieganie narkomanii wśród młodzieży“.
 6. MEN „Jak żyć z ludźmi – umiejętności interpersonalne”.
 7. A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły“.
 8. J. Szymańska „Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki”.
 9. E. Potempska „Rozwój empatii i kompetencji społecznych”.
 10. Z. Gaś „Profilaktyka uzależnień”.
 11. Z. Gaś „Profilaktyka w szkole [W]: Zapobieganie uzależnieniom uczniów”.
 12. J. Hawkinhs „Podręcznik ewluacji programów profilaktycznych”.
 13. E. Kosińska „Mądrze i skutecznie. Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego”.
 14. Podręcznik prewencji „ Alkohol, narkotyki, tytoń”.
 15. M. Simm i M. Węgrzyn – Jonek „Budowanie szkolnego programu profilaktyki”.

   

Aktualności

Kontakt


 • Zespół Szkół w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć