O szkole

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY


 

Zarządzanie i organizacja

 

I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

 

1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności   z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.

2.Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa   oświatowego:

a)udostępnienie dokumentacji prawnej w bibliotece szkolnej,

b) udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły.

3. Tworzenie spójnego programu.

a) monitorowanie realizacji Programu wychowawczego, Programu profilaktycznego, WSO, Regulaminu samorządu uczniowskiego, Regulaminu rady rodziców;

b) monitorowanie spójności dokumentów szkolnych.

4. Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów zespołu i  doskonalenia działalności pracy zespołu.

5. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju szkoły).

 

II. Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym.

 

1. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno - wychowawczej  (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie

    z potrzebami nauczycieli szkoły).

2. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli:

a) motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na

    określony stopień awansu zawodowego;

b) doskonalenie współpracy stażysta-opiekun;

c) podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły.

 

III. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły

 

1. Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoływ celu poprawy warunków realizacji programów nauczania i poszerzania oferty  zajęć (remont sal lekcyjnych, remont oddziału przedszkolnego, remont sali  komputerowej i zakup nowych komputerów oraz serwera, remont łazienek, wymiana sprzętu na stołówce szkolnej, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne itp.).

 

IV. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

 

1. Wdrażanie projektów związanych z poprawą estetyki otoczenia wokół szkoły.

2. Wynajem pomieszczeń szkolnych.

3. Poszukiwanie sponsorów.

 

Działalność wychowawcza szkoły

 

I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

 

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami  (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły)

2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców  i pracowników administracji.

a) wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, biwaki, ogniska,  apele.

3. Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach  o charakterze rocznicowym i patriotycznym).

 

II.Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi

 

1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino,  muzeum.

2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność  społeczną i charytatywną, np. PCK, Caritas, ZHP.

3. Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb.

 

III. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia                               

      w przyjaznym i bezpiecznym środowisku

 

1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa:

a) planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP;

b) wymiana sprzętu szkolnego;

c) przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa;

d) przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

2. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach:

a) organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli;

b) utrzymanie ścisłej współpracy ze Służbą Zdrowia i pielęgniarka szkolną;

c) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy;

d) zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania  pierwszej pomocy

3. Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów:

a) utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu  rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów;

b) organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców;

c) udostępnianie informacji na temat organizacji zwalczających agresję, przemoc  w rodzinie, niosących pomoc uzależnionym.

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach  wychowawczych, np. konsultacje z PPP, Komendą Policji, GKRPA, GOPS, sąd

    rodzinny.

5. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich  skuteczności i ewentualna modyfikacja.

6. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych  (np. realizacja projektów edukacyjnych).

 

Działalność dydaktyczna szkoły

 

I.Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

 

1. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do pracy dydaktycznej  w celu podniesienia wyników nauczania.

2. Udział szkoły w próbnych sprawdzianach i egzaminach gimnazjalnych, opracowanie wniosków i ich wdrożenie.

3. Analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego dokonywane są z wykorzystaniem różnych metod, np. porównywanie zdawalności i średnich wyników na określonym poziomie w danym roku szkolnym i na przestrzeni lat,  wykorzystywanie skali staninowej.

4. Wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego  przez poszczególnych nauczycieli celu podniesienia poziomu kształcenia.

 

II. Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów

 

1. Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia wyższych wyników.

2. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem

    zdolnym)

3. Indywidualizacja procesu uczenia.

4. Kształcenie umiejętności określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy na podstawie wyników oceniania, umiejętności planowania swojego indywidualnego

    procesu uczenia się.

 

III. Aktywność uczniów

 

1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez  uczniów.

2. Przystępowanie do projektów edukacyjnych.

3. Preferowanie aktywizujących metod nauczania.

4. Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu  uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.

 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

I. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu zespołu

 

1. Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. organizacja miejsca na terenie szkoły, w którym rodzice i nauczyciel mogliby spokojnie     porozmawiać, ustalenie form i terminów spotkań.

 2. Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy  w zespołach, zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie  rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.

3. Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, inicjatywach, zapoznanie rodziców z efektami dokonanych  pomiarów).

4. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach  uczniów, zespołu, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska                             

    i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań).

5. Pogłębianie pedagogizacji rodziców.

 

II. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej

 

1. Czynne włączanie się szkoły w uroczystości powiatowe, państwowe (pomoc w ich przygotowaniu).

2. Czynne włączanie się szkoły w akcje charytatywne, wystawy tematyczne i ich organizacja.

3. Ścisła współpraca z instytucjami znajdującymi się na terenie gminy, (np. GOK, GKRPA, GOPS).

 

III. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów

 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej.

2. Współpraca z absolwentami.

 

IV.Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej.

 

1. Współpraca ośrodkiem doradztwa zawodowego, spotkania z przedstawicielami środowisk szkolnych, współpraca z wyższymi uczelniami.

2. Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół średnich.

 

V. Promowanie wartości edukacji

 

1. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach

a) wizyty prezentacyjne w gimnazjach;

b)publikacje informacyjne (foldery, gazetka gminna, strona internetowa, tablice

    informacyjne);

c) dni otwarte w szkole;

d) prezentacja działań i osiągnięć zespołu.

2. Analiza postrzegania zespołu w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników rekrutacji, ankiety dla rodziców, uczniów. 

 

Dokument przyjęty na RP dn. 13 września 2010r.

 

 

 


 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć